Dusit Serves

เสิร์ฟคุณค่าการเรียนรู้ค้นหา สินค้า / บริการ / กิจกรรม

คุณสามารถพิมพ์คำค้นเพิ่มเติมเพื่อหาสิ่งที่ต้องการ

เรียงลำดับ

บริการ - หลักสูตรอบรม ฿250

English for Tommorow

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the xxx

สถาน: สมัครเดี๋ยวนี้

สินค้า ฿250

Computer Engineering

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name

สถาน: Enroll now!

Ashton Cox

English $250

English for Tommorow

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name

Enroll now!

Science $250

Computer Engineering

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name

Enroll now!

Business $250

Business Studies

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name

Enroll now!

English $250

English for Tommorow

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name

Enroll now!

Science $250

Computer Engineering

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name

Enroll now!

Business $250

Business Studies

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name

Enroll now!

กิจกรรมที่ผ่านมา

เรียนจริง รู้จริง ได้ประสบการณ์จริง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

Halal Genius

รายละเอียดค่าย
คุณสมบัติ
Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name

สมัครค่าย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

Chef Premium

รายละเอียดค่าย
คุณสมบัติ Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name

สมัครค่าย

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

มาร่วมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้แก่นักศึกษา โดยมีอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกทีมีความพร้อมในการใช้งาน สภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพกายและใจ ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

แนะนำอาชีพ

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต

กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

- เจ้าหน้าที่/พนักงานควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการฮาลาล
- เจ้าหน้าที่/พนักงานโรงงานผลิตอาหาร/อาหารเสริมฮาลาล
- เจ้าหน้าที่/พนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาล
- ผู้ประกอบการธุรกิจหรือผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการอาหาร ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- ผู้แทนจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- อาจารย์/นักวิชาการด้านการผลิตและการบริการอาหาร
- ประกอบอาชีพอิสระด้านอาหาร ได้แก่ นักเขียน นักวิจารณ์อาหาร เป็นต้น
- ผู้ประกอบการด้านการผลิตอาหารและการบริการอาหาร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน